MILD STEEL STUDDING SELF-COLOURED 3 METRE LENGTHS

Self-coloured Mild Steel Studding. 3 meter lengths. Various sizes.